Jul 20, 2019   6:00 p.m. Iľja
Academic information system

Course syllabus 61759_6I - Programovanie NC-strojov (MTF - WS 2005/2006)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: 61759_6I
Názov predmetu: Programovanie NC-strojov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 9. 2006
Schválil: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Aleš Kutín dňa 19. 09. 2006.

Type of output: