16. 10. 2019  6:58 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu AJ_Z_B - Anglický jazyk (FIIT - ZS 2011/2012)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: AJ_Z_B
Názov predmetu: Anglický jazyk
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: informatika - bakalársky (povinný), 1. semester
počítačové a komunikačné systémy a siete - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1 písomná práca a 1 prezentácia projektu
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvíjať zručnosti ústnej a písomnej komunikácie v oblasti akademických a profesijných potrieb absolventov, v rámci daného stupňa komunikatívnej kompetencie študentov. Po absolvovaní predmetu by študent mal byť schopný:
-hovoriť na témy bežného a profesijného života vo forme monológu i dialógu,
rýchlo a správne ústne reagovať na počutý podnet,
-zvládnuť prezentačné zručnosti,
-čítať s porozumením odbornú literatúru
-správne písať s rozlíšením formálnych a neformálnych jazykových konštrukcií,
-aplikovať odlišnosti v používaní verbálnej i neverbálnej komunikácie v interkultúrnom prostredí.
 
Stručná osnova predmetu:
Gramaticko-lexikálne a syntaktické javy: špecifiká používania slovesných časov, frekventované predložkové spojenia, základy syntaxe, rozdiely v používaní všeobecného a odborného štýlu, stupne formálnosti v používaní jazyka, lexikálne jednotky z oblasti informatiky.
Písomný prejav: štrukturovaný životopis, žiadosť, resumé, definícia, opis inštrukcie, oficiálna korešpondencia (v textovej i elektronickej forme).
Práca s textom, techniky čítania.
Ústny prejav: odborný a spoločenský dialóg (diskusia, telefonovanie, pracovný pohovor, spoločenská konverzácia, prezentačné zručnosti).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ROVANOVÁ, Ľ. -- PÄTOPRSTÁ, J. -- PODPERA, I. -- ROBINSONOVÁ, Z. English for Professional Communication. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 159 s. ISBN 80-227-2108-5.
GLENDINNING, E H. -- MCEWAN, J. Oxford English for Information Technology. Oxford : Oxford University Press, 2002. 222 s. ISBN 0-19-457375-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1795

ABCDEFX
7,5 %37,7 %40,5 %11,6 %2,2 %0,5 %
Vyučujúci: PhDr. Gabriela Fojtlová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
PhDr. Mária Hujvanová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Eva Karasová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Jana Matiašovská (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Daniela Ondroušková (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Jana Pätoprstá, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
PhDr. Ivan Podpera (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
PhDr. Ľubica Rovanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 2. 2012
Schválil: PhDr. Ľubica Rovanová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 13. 02. 2012.

Typ výstupu: