16. 10. 2019  9:37 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MIP_B - Metódy inžinierskej práce (FIIT - ZS 2011/2012)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: MIP_B
Názov predmetu: Metódy inžinierskej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: informatika - bakalársky (povinný), 1. semester
počítačové a komunikačné systémy a siete - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie predmetu je plne založené na semestrálnom projekte a práci na cvičeniach.
 
Výsledky vzdelávania:
Inžiniersky prístup k informatike predpokladá rozsiahlu prácu s najmä technickými informáciami. Predmet sa zameriava na inžiniersku (informačnú) gramotnosť: schopnosť pochopiť informáciu, interpretovať ju a aplikovať v danom kontexte vrátane odovzdania (formulovania) novej informácie. Predmet približuje základné pojmy informatiky a jej inštitucionálne zázemie. Predmet sa dotýka problematiky kreativity, podnikavosti, udržateľnosti a etiky, ako aj histórie informatiky a jej spoločenských súvislosti. Študenti nadobudnú predstavu o inžinierskom uvažovaní a získajú vedomosti o práci s informáciami a typickej organizácii technického textu a prezentácie, zručnosti v písomnom a ústnom vyjadrovaní, ako aj skúsenosti so zodpovedajúcimi nástrojmi.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Informatika: pojmy
2. Inštitucionálne zázemie informatiky
3. Inžiniersky prístup v informatike
4. História a spoločenské súvislosti informatiky
5. Informačné zdroje: vyhľadávanie, študovanie a citovanie
6. Písanie textu s bibliografiou
7. Prezentácia: slajdy a prednes
8. Etické záležitosti: plagiátorstvo a ako sa mu vyhnúť

http://fiit.stuba.sk/%7Evranic/mip/
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
J. Gruska et al. Počítačová revolúcia, In SOFSEM'83, Zborník referátov, Bratislava, 1983.
J. O. Coplien and Neil B. Harrison. Organizational Patterns of Agile Software Development. Prentice Hall, 2004.
J. Sutherland. Jeff Sutherland’s Scrum Handbook. Scrum Training Institute Press, 2010.
L. Lamport. LaTeX: A Document Preparation System–User's Guide and Reference Manual. 2nd Edition, Addison-Wesley, 1994.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3769

ABCDEFX
16,4 %30,0 %27,7 %11,3 %4,8 %9,8 %
Vyučujúci: Ing. Tomáš Bartek (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Dušan Bernát, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Pavol Briš (cvičiaci) - slovenský jazyk
Bc. Pavel Cséfalvay (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Igor Grellneth, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Jurík (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Matej Jurikovič (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Jozef Vícen (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 9. 2012
Schválil: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 20. 09. 2012.

Typ výstupu: