16. 10. 2019  6:50 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PPI_B - Princípy počítačového inžinierstva (FIIT - ZS 2011/2012)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: PPI_B
Názov predmetu: Princípy počítačového inžinierstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: informatika - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežný test
 
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti o základných princípoch počítačového inžinierstva s dôrazom na návrh počítačových systémov. Pochopiť, ako pracuje hardvér počítača na najnižšej úrovni, aká je úloha operačného systému a aplikačného programového vybavením. Získať základné vedomosti o počítačových sieťach.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Základná koncepcia počítačových systémov
2.Základy počítačových sietí
3.Princípy telematiky
4.Bezpečnosť v počítačových systémoch a sieťach
5.Zobrazovanie informácií v počítači
6.Logická úroveň počítačového systému
7.Architektúra počítačového systému
8.Paralelné a neurónové počítače
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JELŠINA, M. -- HAULIŠ, M. -- DZURIAK, M. -- ÁDÁM, N. Architektúry počítačových systémov: technické prostriedky praktiká. Košice : Elfa, 2002. 218 s. ISBN 80-8086-021-1.
KRAJČOVIČ, T. Počítače. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 157 s. ISBN 80-227-1399-6.

Odporúčaná:
Vokorokos, L. A kol.: Princípy počítačového inžinierstva. FEI TU Košice, študijný materiál dostupný na http://hornad.fei.tuke.sk/kpi/person/vokorokos/ppi/

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2637

ABCDEFX
9,5 %16,5 %23,7 %22,4 %11,3 %16,6 %
Vyučujúci: Ing. Jaroslav Abaffy (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Boris Dado (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Drahoš, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Jana Flochová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Humený (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Jombík (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Kováčik, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Miroslav Makýš (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Nagy, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Nečas (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Pirháč (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Elena Tomalová (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 2. 2012
Schválil: Ing. Jana Flochová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 07. 02. 2012.

Typ výstupu: