16. 10. 2019  7:14 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PRPR_B - Procedurálne programovanie (FIIT - ZS 2011/2012)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: PRPR_B
Názov predmetu: Procedurálne programovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: informačné systémy (konverzný) - inžiniersky (povinný), 1. semester
informatika - bakalársky (povinný), 1. semester
počítačové a komunikačné systémy a siete - bakalársky (povinný), 1. semester
počítačové a komunikačné systémy a siete 3-ročný - inžiniersky (povinný), 1. semester
softvérové inžinierstvo (konverzný) - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
2 počítačové testy (15%), 2 projekty(20%), priebežný semestrálny test (15%)
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je:

- poskytnúť študentom základné znalosti z algoritmizácie a procedurálneho programovania,
- naučiť študentov riešiť vybrané úlohy a naprogramovať ich v jazyku C.
 
Stručná osnova predmetu:
• Základy jazyka C
Riadiace štruktúry, typová konverzia
Súbory
Preprocesor
Funkcie
Ukazovatele
• Polia v jazyku C
Jednorozmerné polia
Viacrozmerné polia
Reťazce
• Štruktúry v jazyku C
Štruktúry, uniony, typy v jazyku C
• Bitové operácie, bitové polia, oddelený preklad v jazyku C
• Vybrané algoritmy
Algoritmy usporiadania
Algoritmy vyhľadávania
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HEROUT, P. Učebnice jazyka C: 1. díl. České Budějovice : Nakladatelství KOPP, 2005. 271 s. ISBN 80-7232-220-6.
HEROUT, P. Učebnice jazyka C: 2. díl. České Budějovice : Nakladatelství KOPP, 2000. 236 s. ISBN 80-85828-50-2.
KERNIGHAN, B W. -- RITCHIE, D M. Programovací jazyk C. Bratislava : Alfa, 1988. 249 s.
SEDGEWICK, R. Algorithms in C. Reading : Addison-Wesley, 1990. 657 s.
SEDGEWICK, R. Algorithms in C: Parts 1 - 4. Fundamentals. Data structures. Sorting. Searching. Boston : Addison-Wesley, 1998. 702 s. ISBN 978-0-201-31452-6.
SEDGEWICK, R. Algoritmy v C. Části 1 - 4: Základy datové struktury, třídení, vyhledávaní. Praha : SoftPress, 2003. 688 s. ISBN 80-86497-56-9.
PROKOP, J. Algoritmy v jazyku C a C++: praktický průvodce. Praha : Grada Publishing, 2009. 153 s. ISBN 978-80-247-2751-6.

Odporúčaná:
M. Banahan, D. Brady, M. Doran, The C book, Addison Wesley, 1991, freely available: http://publications.gbdirect.co.uk/c_book/.
M. Burgess , C Programming Tutorial (K&R version 4), 1999, freely available: http://www.iu.hio.no/~mark/CTutorial/CTutorial.html
S. P. Harbison, C A Reference Manual, Prentice Hall Software Series, Englewood Cliffs, 1991.
T. Jensen A, Tutorial on Pointers and Arrays in C, 2003, Version 1.2 (PDF Version) freely available: http://home.earthlink.net/~momotuk/pointers.pdf.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4148

ABCDEFX
4,9 %8,9 %15,2 %15,5 %18,5 %37,0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Anna Bou Ezzeddine, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. Gabriela Grmanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Zoltán Harsányi (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Kapec, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Krammer (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Eduard Kuric, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Labaj (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Mindek (cvičiaci) - slovenský jazyk
Mgr. Ján Mojžiš, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Anna Považanová (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Karol Rástočný, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Matúš Svrček (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Trebatický, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 8. 2. 2012
Schválil: doc. RNDr. Anna Bou Ezzeddine, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 08. 02. 2012.

Typ výstupu: