16. 10. 2019  7:07 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu SEMPRPR_B - Seminár z procedurálneho programovania (FIIT - ZS 2011/2012)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: SEMPRPR_B
Názov predmetu: Seminár z procedurálneho programovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 0
 
Odporúčaný semester/trimester: informatika - bakalársky (povinný), 1. semester
počítačové a komunikačné systémy a siete - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné zručnosti algoritmizácie problémov: použitie podmienok, cyklov, procedúr/funkcií, rekurzie a jednoduchých dátových štruktúr. Na praktickom riešení krátkych úloh získať skúsenosti s implementáciou algoritmických princípov v programovacom jazyku C. Prehľad základných konštrukcií programovanieho jazyka C: základné údajové typy, vstup, výstup, práca so súbormi, dynamické pridelovanie pamäti, ukazovatele.
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1450

ZFX
94,2 %5,8 %
Vyučujúci: Mgr. Jozef Tvarožek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 6. 2017
Schválil: Mgr. Jozef Tvarožek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 09. 06. 2017.

Typ výstupu: