16. 10. 2019  9:55 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TK_Z - Telesná kultúra (FIIT - ZS 2011/2012)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: TK_Z
Názov predmetu: Telesná kultúra
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 0
 
Odporúčaný semester/trimester: informatika - bakalársky (povinný), 1. semester
počítačové a komunikačné systémy a siete - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Dosiahnutie optimálneho pohybového výkonu, pochopenie významu celoživotnej pohybovej aktivity, ako jedného z kľúčových faktorov zdravia, vzdelania a pracovnej výkonnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
•pohybové a loptové hry (basketbal, volejbal- nácvik základných herných činností jednotlivca, pravidlá),
•plávanie (zdokonaľovanie jednotlivých plaveckých spôsobov, plavecký výcvik neplavcov);
•kolektívne hry (basketbal, flortbal, futbal, volejbal- zdokonaľovanie herných činností jednotlivca, nácvik jednoduchých útočných a obranných kombinácií, nácvik jednoduchých herných systémov, realizácia útočných kombinácií, obranných kombinácií a herných systémov v hre)
•individuálne športy (bedminton, plávanie, stolný tenis, športová streľba, športové lezenie, vodáctvo)
•wellness a ostatné aktivity (joga, fitnes, aerobik, sebaobrana)
•zdravotná telesná výchova (špeciálne cvičenia pre poúrazové a pooperačné stavy dolných končatín, bolesti chrbta; balančné cvičenia; jogové cvičenia pre telesné postihnutia, ochorenia chrbtice a kĺbov, niektoré druhy alergií, zníţenú imunitu; individuálne plávanie a cvičenia vo vode podľa inštrukcií lekára)
•reprezentácia fakulty v športových hrách a individuálnych športoch, tréningový proces (basketbal, florbal, futbal, plávanie, športová streľba, volejbal atď.) na športových
•podujatiach organizovaných pod záštitou Slovenskej asociácie univerzitného športu a športových zväzov a asociácií SR.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BRYCH, J. Sportovní střelba - kulové disciplíny. Praha: Naše vojsko, 1982.
ČERMÁK, J. Záda už mně nebolí. Praha: Svojtka a Vašut, 1992.
ĎURAČKA, Ľ. Didaktika basketbalu a návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 77 s. ISBN 978-80-227-3460-8.
HANÍK, Z. Volejbal-viděno třemi (Od základních odbití po herní činnosti). Praha: Grada, 2008.
HOFER, Z. Technika plaveckých způsobů. Praha: Karolinum, 2011.
HÝBNER, J. Stolní tenis. Praha: Grada, 2002.
KAČÁNI, L. Futbal, hra -výkon-tréning. Bratislava: PAMIKO, 1995.
LINHARTOVÁ, D. Tenis. Praha: Grada, 2009.
LONG, S. Prúvodce lezením. Bratislava: Computer press, 2010.
MENDREK, T. Badminton. Praha: Grada, 2007.
POLÁŠEK, M. Lekcie jogy. Kežmarok: Tlačiareň s r.o. Kežmarok, 2009.
SKRUŽNÝ , Z. Florbal. Praha: Grada, 2005.
ŠÍPKOVÁ, O. Buď fit s ČT. Praha: Česká televize, 2006.
TLAPÁK, P. Tvarování těla pro muže i ženy. Praha: Arsci, 1999.
YANILOV, E. -- SDE-OR, I. Krav Maga-speciální izraelské bojové umění. Praha: Naše vojsko, 2003.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3504

ZFX
89,8 %10,2 %
Vyučujúci: Zlatica Dariusová, prom. ped. (skúšajúci) - slovenský jazyk
PaedDr. Aleš Dunajčík (skúšajúci) - slovenský jazyk
PhDr. Ľubomír Ďuračka, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Libor Jurkovič, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Barbora Kociánová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Pavel Lackovič, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
PaedDr. Jana Lamošová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Martin Májek (skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Peter Miklovič, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
PaedDr. Vladimír Pajkoš (skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Alena Suttnerová (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 2. 2012
Schválil: Mgr. Peter Miklovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 10. 02. 2012.

Typ výstupu: