Jul 18, 2019   11:18 a.m. Kamila
Academic information system

Course syllabus 61561_6I - Tvárniace stroje (MTF - SS 2005/2006)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: 61561_6I
Názov predmetu: Tvárniace stroje
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: technologické zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 2. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 54

ABCDEFX
9,3 %13,0 %24,1 %27,8 %25,8 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 9. 2006
Schválil: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Aleš Kutín dňa 19. 09. 2006.

Type of output: