Jun 4, 2020   4:35 a.m. Lenka
Academic information system

Course syllabus 31401_3B - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 1 (FEI - ZS 2012/2013)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
31401_3B
Názov predmetu:
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
1
 
Odporúčaný semester/trimester:
Automobilová elektronika - bakalársky (povinný), 1. semester
elektronika - bakalársky (povinný), 1. semester
Elektrotechnika - bakalársky (povinný), 1. semester
Priemyselná informatika - bakalársky (povinný), 1. semester
telekomunikácie - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
nie je v pláne
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť základné informácie o legislatíve a normách z oblasti BOZP so zameraním na elektrotechnické zariadenia a požiadavky elektrotechnickej praxe. Informovať o účinkoch elektriny na ľudský organizmus a oboznámiť so základmi poskytovania prvej pomoci. Poskytnúť základné informácie o protipožiarnej ochrane v súvislosti s prevádzkou elektrotechnických zariadení.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné princípy BOZP a vybrané právne predpisy, technická normalizácia a jej význam z hľadiska bezpečnosti práce, označovanie v elektrotechnike, určovanie vonkajších vplyvov na elektrické zariadenia, ochrana pred úrazom elektrickým prúdom, realizácia ochrán pred úrazom elektrickým prúdom v elektrických inštaláciách budov, vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., základy obsluhy a práce na elektrických inštaláciách budov, pripájanie elektrických zariadení, protipožiarna ochrana, účinky elektriny na ľudský organizmus, prá pomoc pri úrazoch elektrinou.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOPČA, M. -- PACKA, J. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I (BOZP I), časť prvá - základné normy a predpisy. Bratislava: STU Bratislava, 2008. 91 s. ISBN 978-80-227-2816-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3026

ABC
D
EFX
49,2 %
11,1 %13,6 %
12,6 %
11,2 %2,3 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Juraj Packa, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Michal Váry, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2013
Schválil:
doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 29. 01. 2013.

Type of output: