25. 5. 2020  19:29 Urban
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 32436_3B - Digitálne prenosové systémy a siete (FEI - LS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
32436_3B
Názov predmetu:
Digitálne prenosové systémy a siete
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
telekomunikácie - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
referáty, testy
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s poznatkami rôznych prenosových hierarchií využívaných v transportných sieťach telekomunikačnej sieti na Slovensku a vo svete. Študenti sa zoznámia s najnovšími technológiami a hierarchiami NG-SDH a OTH so zameraním na konvergované siete NGN.
 
Stručná osnova predmetu:
Prenosové systémy s frekvenčným delením kanálov, digitálne prenosové systémy SDH a ich výhody a nevýhody, technológia SDH a jej hierarchický proces, multiplexné princípy a konštrukčné bloky, siete SDH a stratégie obnovy prevádzky, synchronizácia a časovanie. Nové technológie v transportných sieťach -- Next-Generation SDH, Carrier Ethernet, synchrónny Ethernet. Technológia OTH a siete OTN.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČUCHRAN, J. -- RÓKA, R. Digitálne prenosové systémy a siete. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007. 166 s. ISBN 978-80-227-2634-4.
ČUCHRAN, J. -- RÓKA, R. Telekomunikačné prenosové vedenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 261 s. ISBN 978-80-227-3482-0.

Odporúčaná:
Barabas, U.: Optische Signaluebertragung, R.Oldenbourg Verlag, Muenchen, 1993.
Gowar, J.: Optical Communication System, Prentice Hall International, London. 1984.
Held, G.: Carrier Ethernet - Providing the Need for Speed, CRC Press, Boca Raton, 2008.
Helvoort, H.: Next Generation Optical Transport – SDH/SONET/OTN, IEEE ComSoc & Wiley, New Jersey, 2009.
Kartalopoulos, S.: Understanding SONET/SDH and ATM, IEEE Press, Piscataway, 1999.
Kersten, R.Th.: Einfuergrung in die Optische Nachrichtentechnik, Springer Verlag, Heidelberg, 1991.
Sato, K-I.: Advances in Transport Network Technologies – Photonic Networks, ATM and SDH, Artech House Publishers, Norwood, 1996.
Smith, D.: Digital Transmission Systems – 3rd edition, Kluwer Academic Publishers, Norwell, 2004.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 751

A
B
C
D
EFX
1,7 %11,2 %
28,6 %
31,3 %
23,0 %4,2 %
Vyučujúci:
Ing. Filip Čertík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ján Čuchran, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Eva Samuhelová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2013
Schválil: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 29. 01. 2013.

Typ výstupu: