7. 4. 2020  16:02 Zoltán
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 35413_3B - Komunikačné a informačné siete (FEI - LS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 35413_3B
Názov predmetu: Komunikačné a informačné siete
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: telekomunikácie - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 1 (31401_3B)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
2 x test
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú vedomosti o sieťových architektúrach, funkciách, protokoloch a aplikáciách komunikačných a informačných sietí.
 
Stručná osnova predmetu:
Poslucháči získajú vedomosti o sieťových architektúrach, funkciách, protokoloch a aplikáciách komunikačných a informačných sietí. Vrstvový protokolový model, RM OSI, protokol, komunikácia, služby. Fyzická vrstva. Riadenie chybovosti a toku dát, riadenie prístupu na médium. Siete LAN IEEE 802.x. Smerovanie. Riadenie preťaženia, kvalita služby. Sieťový model TCP/IP. Aplikačná vrstva, multimédiá. Rozľahlé siete ISDN, ATM, MPLS, IP. Bezdrôtové a mobilné siete, signalizačné siete. Sieťová bezpečnosť.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TANENBAUM, A S. Computer networks. Upper Saddle River : Pearson Education Limited, 2003. 891 s. ISBN 0-13-038488-7.
DOSTÁLEK, L. -- KABELOVÁ, A. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Praha : Computer Press, 2000. 426 s. ISBN 80-7226-323-4.
STEVENS, W. -- WRIGHT, G R. TCP/IP illustrated. Vol.2: The implementation. Reading : Addison-Wesley Publishing Company, 1994. 1174 s. ISBN 0-201-63354-X.
PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1278-0.
PUŽMANOVÁ, R. TCP/IP v kostce. České Budějovice : Kopp, 2004. 607 s. ISBN 80-7232-236-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 668

ABCDEFX
4,8 %12,0 %25,3 %27,2 %24,1 %6,6 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Michal Halás, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Stanislav Klučik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 3. 2012
Schválil: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 21. 03. 2012.

Typ výstupu: