26. 5. 2020  15:18 Dušan
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 35486_3I - Kompresia obrazov (FEI - ZS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 35486_3I
Názov predmetu:
Kompresia obrazov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
telekomunikácie - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
projekty.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vytvorenie systémového pohľadu na princípy kompresie dát so zameraním sa na metódy kompresie statického a dynamického obrazu.
 
Stručná osnova predmetu:
Systémový pohľad na princípy kompresie dát. Metódy kompresie statického a dynamického obrazu. Využitie diskrétnych ortogonálnych transformácií. Báza, rýchly algoritmus, zonálna filtrácia, entropia, korelácia, bezstratové kódovanie, stratové kódovanie a vysvetľuje štandardy pre kompresiu statického a pohyblivého obrazu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GONZALEZ, R C. -- WINTZ, P. Digital image processing. Reading : Addison-Wesley Publishing Company, 1987. 503 s. ISBN 0-201-11026-1.
GHANBARI, M. Video coding an introduction to standard codecs. London : Institution of Electrical Engineers, 1999. 260 s. ISBN 0-85296-762-4.
AHMED, N. -- RAO, K. Orthogonal Transforms for Digital Signal Processing. New York : Springer Verlag, 1975. 263 s.
POLEC, J. -- PAVLOVIČOVÁ, J. -- KARLUBÍKOVÁ, T. Medzinárodné štandardy pre kompresiu obrazu II: H.261, MPEG-1, MPEG-2, H.263, MPEG-4. Bratislava : FEI STU, 2002. 151 s. ISBN 80-227-1784-3.
POLEC, J. -- KARLUBÍKOVÁ, T. -- ORAVEC, M. -- PAVLOVIČOVÁ, J. -- VARGIC, R. Vybrané metódy kompresie dát. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2000. 195 s. ISBN 80-223-1392-0.
POLEC, J. -- PAVLOVIČOVÁ, J. -- ORAVEC, M. Vybrané metódy kompresie dát. Bratislava : FABER, 1996. 158 s. ISBN 80-967503-1-3.
ROSENFELD, A. -- KAK, A C. Digital picture processing. New York : Academic Press, 1976.

Odporúčaná:
Gonzalez, C.R., Woods, E.R.: Digital Image Processing, Addison - Wesley, London, 1992.
Mihalík,J.: Číslicové spracovanie signálov, Alfa, Bratislava, 1987.
Polec,J.,Karlubíková,T., Oravec,M, Pavlovičová,J., Vargic, R.: Medzinárodné štandardy pre kompresiu obrazu I.- princípy kódovania obrazov, Vydavateľstvo STU, Bratislava 2001. (CD)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 431

A
B
C
D
E
FX
64,5 %29,0 %5,1 %
1,4 %
0 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Matúš Vasek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2013
Schválil:
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 29. 01. 2013.

Typ výstupu: