26. 5. 2020  14:08 Dušan
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 32494_3I - Komunikačné a navigačné systémy (FEI - ZS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 32494_3I
Názov predmetu:
Komunikačné a navigačné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
Aplikovaná mechatronika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
 
Výsledky vzdelávania:
V rámci predmetu sa poslucháč oboznámi s teoretickými a praktickými základmi problematiky bezdrôtovej komunikácie v prostredí kanálov s únikmi, ako aj s metódami na potlačenie efektov vyvolaných kanálmi s únikmi. Degradácia signálu v kanáloch s únikmi podnietila vznik nových, súčasne využívaných komunikačných technológií, ktorých analytický a systémový popis tvorí ťažisko predmetu. Súčasťou jadra predmetu je analýza systémov s rozloženým spektrom (s priamym násobením (DSSS), s frekvenčnými preskakovaním (FHSS)) a OFDM, ako aj iných progresívnych komunikačných technológií, ktoré tvoria základ súčasných mobilných komunikačných systémov ako sú 3G systémy -- IMT 2000, LTE, bezdrôtové dátové siete WiFi a WiMax. Ďalej nasleduje popis súčasných navigačných systémov: GPS a Galileo a dátových systémov využívaných v dopravnej telematike.
 
Stručná osnova predmetu:
Analytický opis vlastnosti mobilných kanálov: vznik viaccestných únikov, používané metódy ich opisu, v časovej a vo frekvenčnej oblasti. Charakteristika a opis metód pre potlačenie efektov vyvolaných viaccestným šírením v mobilných kanáloch; Pseudonáhodné postupnosti používané v systémoch s rozloženým spektrom a ich vlastnosti; Analytický popis systému s rozloženým spektrom s priamym násobením, s frekvenčným a časovým preskakovaním; OFDM a iné progresívne komunikačné technológie; Mobilné systémy 3G: IMT 2000; Progresívne mobilné systémy: LTE; Bezdrôtové dátové siete WiFi a WiMax; Základy navigácie, zemepisné súradnicové systémy, základy satelitnej navigácie, autonómna navigácia; Navigačný systém GPS a Galileo;Automobilové audio systémy a systémy pre prenos dát;Digitálne dátové a multimediálne systémy využívané v dopravnej telematike: DAB a DMB.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FARKAŠ, P. Kódovanie a modulácie. Bratislava: FEI STU, 1993. 250 s.
SIMON, M. Spread Spectrum Communications Handbook. New York: McGraw-Hill, 2001. 1215 s. ISBN 0-07-138215-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci:
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Martin Rakús, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
12. 3. 2013
Schválil:
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Rozália Hudíková dňa 12. 03. 2013.

Typ výstupu: