22. 2. 2020  17:39 Etela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 35353_3I - Antény a rádiokomunikačné trasy (FEI - LS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 35353_3I
Názov predmetu: Antény a rádiokomunikačné trasy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: telekomunikácie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1 test počas semestra + aktivita v laboratóriu (max 40b)
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet umožní poslucháčom pochopiť princípy šírenia elektromagnetických vĺn v blízkosti zemského povrchu a uvedie ich do problematiky projektovania a návrhu rádiových spojov. Značná časť je venovaná základným typom anténnych žiaričov a sústav, ktoré sa v súčasnosti využívajú v stacio-nárnych aj mobilných rádiokomunikačných systémoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do problematiky šírenia elektromagnetických vĺn vo voľnom priestore.
Šírenie priamych a odrazených povrchových a prízemných vĺn.
Šírenie ionosférických a troposférických vĺn.
Návrh analógových a digitálnych rádioreleových spojov.
Vyžarovanie elektromagnetických vĺn, elementárne zdroje elektromagnetických vĺn.
Elektrické parametre a smerové vlastnosti antén.
Vyžarovanie lineárnych antén, sústavy lineárnych antén.
Analýza plošných antén, mikropásikové antény a sústavy.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. Balanis,C.A.: Antenna Theory. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1997
2. Kraus, J.D.: Antennas. Mc Graw-Hill International Editions, New York, 1988
3. Vavra,Š. - Turán,J.: Antény a šírenie elektromagnetických vĺn. ALFA, Bratislava, 1989
4. Vavra,Š. - Hajach,P.: Antény a šírenie elektromagnetických vĺn – príručka na cvičenia. Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2001.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 233

ABCDEFX
27,5 %27,0 %25,3 %12,4 %7,3 %0,5 %
Vyučujúci: prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Marian Minárik, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2013
Schválil: prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 29. 01. 2013.

Typ výstupu: