25. 5. 2020  20:16 Urban
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 32489_3I - Bezpečnosť komunikačných sietí a služieb (FEI - ZS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 32489_3I
Názov predmetu: Bezpečnosť komunikačných sietí a služieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: telekomunikácie - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
testy, samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je určený na oboznámenie sa študentov s bezpečnosťou lomunikačných sietí a služieb, informačnýxh systémov, so šifrovacími metódami a algoritmami a fyzickou bezpečnosčou dirtí a systémov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LEVICKÝ, D. Kryptografia v informačnej bezpečnosti. Košice: Elfa Košice,2005, 2005. 266 s. ISBN 80-8086-022-X.
LEKKAS, P. -- NICHOLS, R. Wireless Security Models, Threats, and Solutions. London: The McGraw-Hill Companies, Inc., , 2002. ISBN 0-07-138038-8.
LEKKAS, P. -- NICHOLS, R. Wireless Security Models. London: The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002. ISBN 0-07-138038-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 115

ABC
D
E
FX
73,9 %21,7 %3,5 %
0,9 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Adrián Kováč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2013
Schválil:
doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 29. 01. 2013.

Typ výstupu: