22. 2. 2020  17:33 Etela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 35029_3I - Databázové systémy (FEI - ZS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 35029_3I
Názov predmetu: Databázové systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: telekomunikácie - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
projekt, test
 
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov efektívne navrhúť, vytvoriť a naprogramovať menšiu a strednú databázovú aplikáciu a uviesť ich do problematiky návrhu a tvorby databázových aplikácií všeobecne.
 
Stručná osnova predmetu:
Databázové systémy (DS), relačné databázové systémy. História, prítomnosť a budúcnosť vývoja DS a databázových aplikácií. Teória relačných databáz, koncepty, terminológia, relačná algebra, relačný kalkul. Návrh relačnej databázy, základy teórie závislosti, normalizácia, normálne formy. Konceptuálne modelovanie, formalizácia návrhu databázy, E-R diagramy. SQL štandard, SQL pre MSAccess, ODBC. Organizácia dát na internej úrovni, indexovanie, bezpečnosť a integrita dát. Integrita databázových systémov, transakèné spracovanie údajov, techniky ochrany transakcií, techniky transakcií pracujúcich v reálnom čase, zotavovanie po poruchách. Architektura klient-server, viacvrstvové architektúry. Distribuované databázové systémy a ich problémy, fragmentácia a replikácia dát. Postrelačné databázy, objektovo-orientované spracovanie údajov v DS, prístup k údajom z www. Projektovanie databázových systémov v priemysle, bankovníctve, zdravotníctve...
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STRAKA, M. Vývoj databázových aplikací. Praha : Grada, 1992. 129 s. ISBN 80-85424-43-6.

Odporúčaná:
Pokorný, J.: Databazova abeceda. Science, Veletiny, 1998, 234 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 18

ABCDEFX
11,1 %11,1 %33,3 %22,2 %16,7 %5,6 %
Vyučujúci: Ing. Štefan Balogh, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2013
Schválil: prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 29. 01. 2013.

Typ výstupu: