26. 5. 2020  15:35 Dušan
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 35479_3I - Metódy klasifikácie v spracovaní signálov (FEI - ZS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 35479_3I
Názov predmetu:
Metódy klasifikácie v spracovaní signálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
telekomunikácie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomka a vypracovanie a odprezentovanie praktického zadania
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je predostrieť poslucháčom v primeranej forme problematiku klasifikácie a rozhodovania so zameraním na typické úlohy spracovania signálov. Po absolvovaní predmetu by úspešní poslucháči mali poznať teoretické základy testovania hypotéz, klasické problémy klasifikácie a rozhodovania, základné postupy riešenia bežných problémov klasifikácie a oboznámiť sa so súčasnými algoritmami klasifikácie a rozhodovania pre charakteristické typy úloh. Dôraz bude kladený najmä na teoretické pozadie daných postupov, ako aj ich realizáciu pre reálne úlohy.
 
Stručná osnova predmetu:
testovanie hypotéz, klasifikácia, a Bayesov klasifikátor; odhad parametrov rozhodovacej funkcie- ML a MAP kritéria; metódy redukujúce dimenziu: LDA, HLDA, PCA; Gaussov zmesový model a EM algoritmusô problémy reálnych klasifikátorov- pretrénovanie; neurónové siete: MLP, RBF; stochastická optimalizácia: genetické algoritmy, evolučné stratégie a simulované žíhanie; k- najbližší sused, rozhodovacie stromy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LAMOŠ, F. -- POTOCKÝ, R. Pravdepodobnosť a matematická štatistika. Štatistické analýzy. Bratislava : Alfa, 1989. 344 s.
POLEC, J. -- ORAVEC, M. -- MARCHEVSKÝ, S. Neurónové siete pre číslicové spracovanie signálov. Bratislava : FABER, 1998. 196 s. ISBN 80-967503-9-9.
MITCHELL, T M. Machine learning. New York : McGraw-Hill, 1997. 572 s. ISBN 0-07-115467-1.
R. O. Duda, P. E. Hart, Pattern Classification and Scene Analysis, John Wiley, New York, 1973..
KVASNIČKA, V. -- POSPÍCHAL, J. -- TIŇO, P. Evolučné algoritmy. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 215 s. ISBN 80-227-1377-5.
VASEGHI, S V. Advanced Signal Processing and Digital Noise Reduction. Chichester : J.Wiley and Sons Ltd and B.G.Teubner, 1996. 397 s. ISBN 0-471-95875-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 64

A
B
C
D
E
FX
17,2 %28,1 %
26,6 %
15,6 %
9,4 %
3,1 %
Vyučujúci:
Ing. Juraj Kačur, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2013
Schválil:
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 29. 01. 2013.

Typ výstupu: