25. 5. 2020  19:19 Urban
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 35463_3I - Širokopásmové spojovacie systémy (FEI - ZS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 35463_3I
Názov predmetu:
Širokopásmové spojovacie systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
telekomunikácie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
referáty.
 
Výsledky vzdelávania:
Umožňuje získať znalosti z oblasti širokopásmových technológií ako aj špeciálne znalosti o širokopásmových spojovacích systémoch. Pokrýva všetky spôsoby spojovania, ktoré pracujú so širokopásmovými signálmi v sieťach LAN, MAN a WAN.
 
Stručná osnova predmetu:
Sériové spojovanie, aplikácie v LAN a MAN. Paralelné spojovanie. Paralelné spojovanie s prepájaním paketov. Spôsoby radenia paketov, organizácia pamätí, prioritizácia, obsluha radov. Spojovacie prvky, viacstupňové spojovacie polia. Technológie ATM, T-MPLS, CET, PBB-TE. NGN. Signalizácia. Kvalita služby v širokopásmových paketových sieťach. Širokopásmové prístupové siete. Optické spojovanie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GHEIN, L D. MPLS Fundamentals. Cisco Press: Cisco Press, 2006. ISBN 978-1-58705-197-5.
HATTINGH, C. -- SZIGHETI, T. End-to-End QoS Network Design: Quality of Service in LANs, WANs, and VPNs. USA: Cisco Press, 2005. ISBN 1-58705-176-1.

Odporúčaná:
Collins, D.: Carrier Grade Voice Over IP. McGraw-Hill, 2003.
Ohrtman, F.: Softswitch. McGraw-Hill, 2003.
Prycker,M.: Asynchronous Transfer Mode - Solution for Broadband ISDN. Ellis Horwood. New York, 1995.
Sadiku,M,N,O.: Metropolitan Area Networks. CRC Press, Florida, 1995.
Stalling,W.: ISDN and Broadband ISDN with Frame Relay and ATM. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, 1995.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 396

A
B
C
DE
FX
4,3 %12,9 %26,3 %29,8 %25,8 %0,9 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Michal Pištek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
12. 3. 2013
Schválil: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Rozália Hudíková dňa 12. 03. 2013.

Typ výstupu: