22. 2. 2020  16:19 Etela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 35024_3I - Tímový projekt 1 (FEI - ZS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 35024_3I
Názov predmetu: Tímový projekt 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: telekomunikácie - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
vyhodnotenie ponuky, špecifikácia, návrh
 
Výsledky vzdelávania:
Príprava študentov pre tímovú prácu na projektoch väčšieho rozsahu. Vedieť pracovať v tíme, preukázať schopnosti dorozumieť sa, rozdeliť si úlohy, navrhnúť produkt (jeho časť) zrozumiteľnú a modifikovateľnú pre ostatných.
 
Stručná osnova predmetu:
1) Ponuka: vytvorenie a nahlásenie tímov, zverejnenie tém a požiadaviek na vypracovanie ponuky, spracovanie ponuky, odovzdanie ponúk, vyhodnotenie ponúk.
2) Rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu na celú dobu riešenia a na semester, analýza problému (špecifikácia požiadaviek, štúdium problematiky).
3) Analýza problému, hrubý návrh riešenia.
4) Posudzovanie špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu.
5) Dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 158 s. ISBN 80-227-1329-5.

Odporúčaná:
Individuálne podľa zadávateľa projektu

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 3. 2012
Schválil: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 28. 03. 2012.

Typ výstupu: