28. 2. 2020  1:47 Zlatica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 35427_3I - Mobilné a satelitné komunikácie 3 (FEI - LS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 35427_3I
Názov predmetu: Mobilné a satelitné komunikácie 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: telekomunikácie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
 
Výsledky vzdelávania:
Získať prehľad o najnovších poznatkoch a trendoch v oblasti architektúry bezdrôtových najmä bunkových mobilných sietí, poznatky o ich štandardizácii, a vybraných špičkových výsledkoch výskumu, ktoré v budúcnosti môžu mať význam pre budúce generácie uvedených sietí. Ďalším cieľom je zoznámiť sa s kolegami a významnými odborníkmi v zahraničí, ktorí pracujú v tejto oblasti. (Predmet je zabezpečovaný v spolupráci s parnermi z dvoch významných zahraničných univerzít" Tu Viedeň a VUT Brno. Organizátormi a garantami kvality z uvedených univerzít sú Prof. Markus Rupp, PhD. and Doc. Jan Prokopec, PhD. )
 
Stručná osnova predmetu:
Testovanie QoS rôznych 3D HDTV technológií (Martin Slanina VUT Brno); Moderné metódy paralelného spracovania signálov (Tomáš Frýza VUT Brno); Kvantová komunikácia a kvantové algoritmy (Daniel Nagay SAV Bratislava); Bezdrôtové senzorové siete (Prof. Markus Rupp, TU Viedeň); Distribuované algoritmy pre bezdrôtové senzorové siete ( Ondrej Slučiak, TU Viedeň); Signalizačná záťaž v HSPA/LTE (Vit Stencel, Honeywell, Brno) alebo Výzvy vyvolané mobilmi typu smart (Petr Lendl T-Mobile, Brno); Antény pre mobilné komunikácie (Michal Pokorný VUT Brno); HetNet (Matúš Turscány Ericsson Bratislava); Komunikácia typu stroj - stroj Philipp Svoboda TU Viedeň); Aplikácie a experimenty s bezdrôtovými senzorovými sieťami ( Jozef Kenyeres a Edhem Brakmic, TU Viedeň); Teória a prax zvyšovania kapacity mobilných kanálov a sietí (prof. Peter Farkaš, FEI STU Bratislava) ; OFDM (Tomáš Páleník, FEI STU, Bratislava); Diverzita - kľúč k pochopeniu 3G , 4G a B4G architektúr; Diverzita všeobecne (druhy diverzity); Diverzita v časovej oblasti: ACM a adaptácia linky, (prof. Peter Farkaš, FEI STU Bratislava, ďalej len *); Diverzita v časovej oblasti Turbokódy a LDPC kódy, (*; Diverzita v priestore a diverzita v čase a v priestore, (*); Kódy typu fontána pre vyššie vrstvy, (*); Dopad Optimalizacie na architektury MIMO a STFC, (*)Od LTE k LTE A, (*)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
IET, I. IET/IEEE Library.  [online]. 2012. URL: http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 58

ABCDEFX
10,3 %31,0 %29,3 %22,4 %7,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Ján Kulík (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Páleník, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2013
Schválil: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 29. 01. 2013.

Typ výstupu: