22. 2. 2020  17:58 Etela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 35477_3I - Počítačové siete (FEI - LS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 35477_3I
Názov predmetu: Počítačové siete
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: telekomunikácie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: nie úspešne absolvované Komunikačné a informačné siete (32413_3B)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1278-0.
PUŽMANOVÁ, R. TCP/IP v kostce . České Budějovice: Kopp, 2004. 607 s. ISBN 80-7232-236-2.
TANENBAUM, A. TANENBAUM, A. S. Computer networks. Upper Saddle River: Pearson Education Limited, 2003. 891 s. ISBN 0-13-038488-7.
DOSTÁLEK, L. -- KABELOVÁ, A. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Praha: Computer Press, 2000. 426 s. ISBN 80-7226-323-4.

Odporúčaná:
KUROSE, J. -- ROSS, K. Computer Networking. A Top-Down Approach Featuring the Internet. New York: Addison Wesley Publishing Company, 2008.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 33

ABCDEFX
6,1 %12,1 %9,1 %27,3 %42,4 %3,0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Margaréta Kotočová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 9. 2012
Schválil: doc. Ing. Margaréta Kotočová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 28. 09. 2012.

Typ výstupu: