26. 5. 2020  15:44 Dušan
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 35490_3I - Pravdepodobnostné modely v telekomunikáciách (FEI - LS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
35490_3I
Názov predmetu:
Pravdepodobnostné modely v telekomunikáciách
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
telekomunikácie - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné kontrolné testy
 
Výsledky vzdelávania:
Vytvorenie systémového pohľadu na modelovanie s dôrazom na systémy hromadnej obsluhy a markovovské modely, ktoré sa používajú v telekomunikáciách.
 
Stručná osnova predmetu:
Definície a klasifikácia stochastických procesov, diskrétny a spojitý Markovov model, procesy vzniku a zániku, systémy hromadnej obsluhy, otvorené a uzavreté obslužné siete, nemarkovovské systémy hromadnej obsluhy, modelovanie chybovosti dátového kanála, modelovanie spoľahlivosti systémov, základné ekonomické modely, generátory náhodných čísel, simulácie generatívnych modelov vzniku chýb pri prenose dát.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
UNČOVSKÝ, L. Stochastické modely operačnej analýzy. Bratislava : Alfa, 1980. 415 s.
POLEC, J. -- KARLUBÍKOVÁ, T. -- VARGIC, R. Pravdepodobnostné modely v telekomunikáciách. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007. 167 s. ISBN 978-80-227-2641-2.
POLEC, J. -- KARLUBÍKOVÁ, T. Stochastické modely v telekomunikáciách 1. Bratislava : FABER, 1999. 128 s. ISBN 80-968125-0-5.
KLEINROCK, L. Queueing systems. Vol. 1: Theory. New York : J. Wiley, 1976. 417 s.
GROSS, D. -- HARRIS, C M. Fundamentals of queueing theory. New York : John Wiley & Sons, 1998. 439 s. ISBN 0-471-17083-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 726

A
BCD
E
FX
58,5 %23,8 %10,6 %5,0 %
2,1 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2013
Schválil:
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 29. 01. 2013.

Typ výstupu: