22. 2. 2020  16:21 Etela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 37165_3I - Tímový projekt 2 (FEI - LS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 37165_3I
Názov predmetu: Tímový projekt 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: telekomunikácie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava: STU, 2000. ISBN 80-227-1329-5.
GONDA, V. Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. Bratislava : Elita, 2003. 124 s. ISBN 80-8044-076-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

ABCDEFX
40,0 %60,0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Marián Zajko, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 9. 2012
Schválil: doc. Ing. Marián Zajko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 09. 2012.

Typ výstupu: