22. 2. 2020  17:54 Etela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 35488_3I - Spojovacie systémy 2 (FEI - ZS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 35488_3I
Názov predmetu: Spojovacie systémy 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: telekomunikácie - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
referát, testy.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom vedomosti z problematiky ISDN v spojovacej technike, z tvorby a riešenia vstupno-výstupných rozhraní na digitálnych spojovacích systémoch, z problematiky signalizačných systémov, vedomosti z digitálnych systémov vo VTS, z problematiky VoIP, z problematiky procesov konvergencií, NGN, služieb NGN, z problematiky teórie prevádzkového zaťaženia.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je orientovaný na problematiku digitálnych spojovacích systémov. Zaoberá sa problematikou technickej realizácie ISDN, ako aj modernými telekomunikačnými službami. Zaoberá sa problematikou VoIP, procesmi konvergencie, NGN systémami a službami. Veľká pozornosť je venovaná rozhraniam a signalizačným systémom používaných v spojovacej sieti. Analyzované sú spojovacie systémy S12 a EWSD.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bellamy, G.: Digital telephony. John Wiley and Sons. New York, 2004.
Firemná dokumentácia Alcatel-Lucent. Konvergencie, 2008.
Firemná dokumentácia Siemens. Konvergencie, 2008.
Helgert, J. H.: ISDN - Architectures, Protocols, Standards. Addison-Wesley Publishing Company, New York, 2005.
Prager, E.: Číslicové spojovacie polia. NADAS, Praha, 2003.
Strnad, L.: Digitálni spojováni a integrované siete. NADAS, Praha, 2000.
Switching system Alcatel 1000 S12. ALCATEL Stuttgart, 2005.
Switching system EWSD. Siemens, A.G. Munchen, 2004.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 861

ABCDEFX
19,5 %16,5 %15,4 %15,6 %26,4 %6,6 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Erik Chromý, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Matej Kavacký, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ladislav Kočkovič (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 2. 4. 2012
Schválil: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 02. 04. 2012.

Typ výstupu: