7. 4. 2020  16:38 Zoltán
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 35410_3I - Mobilné a satelitné komunikácie 2 (FEI - ZS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 35410_3I
Názov predmetu: Mobilné a satelitné komunikácie 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: telekomunikácie - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je sprostredkovať vedomosti o bezdrôtových širokopásmových systémoch založených na CDMA, metódach s rozloženým spektrom a OFDM ako sú bezdrôtové siete LAN a bunkové mobilné systémy 3. generácie spolu s teoretickým základom techník s rozloženým spektrom, kódovania a modulácií a synchronizácie v uvedených systémoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Osnova pozost8va z nasledujúcich jednotiek:
Súčasný stav a perspektívy mobilných systémov 2., 3. a 4. generácie. Klasifikácia systémov základné‚ výhody a nevýhody jednotlivých typov. Pseudonáhodé (PN) postupnosti, požiadavky na ne a ich testovanie; PN postupnosti; Úvod do systémov s priamym násobením postupností vysielač a prijímač DS/BPSK, možné zjednodušenia realizácie. Systémy DS/QPSK. Realizácia vysielača a prijímača. Výpočet zisku systémov s priamym násobením postupností; Úvod do systémov s frekvenčným preskakovaním, rozdiely medzi systémami s rýchlym a pomalým preskakovaním, štruktúra vysielača a prijímača, najčastejšia realizácia pomocou MFSK. Systémy TH a UWB systémy a hybridné systémy; Bezdrôtový širokopásmový systém založený na MC CDMA a 2D MC CDMA.; Základy synchronizácie v systémoch s rozloženým spektrom otázky akvizície a sledovania v rôznych typoch systémov s rozloženým spektrom; Problematika rušenia a stratégie ochrany pred rušením, širokopásmové a úzkopásmové rušenie, CW a RBG rušenie, systém BLADES. Aplikácia systémov s rozloženým spektrom v CDMA ochrana pred odrazmi a vzájomným rušením. Aplikácie pre navigácie a radarových systémoch, globálny systém určovania polohy; Bilancia linky; Základy architektúry mobilných systémov a sietí 3G, 3,5G.
.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FARKAŠ, P. Kódovanie a modulácie. Bratislava : STU v Bratislave, 1993. 263 s. ISBN 80-227-0513-6.

Odporúčaná:
Mishra, A. R.: Advanced cellular network planning and optimisation, Wiley, 2007.
Prasad, R.: The third generation mobile communication systems. Artech House Books, 2000.
Prasad, R.: Towards a wireless information society. Artech House Books, 2006.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 935

ABCDEFX
5,1 %15,4 %18,0 %22,1 %25,9 %13,5 %
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Martin Rakús, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2013
Schválil: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 29. 01. 2013.

Typ výstupu: