16. 10. 2019  9:05 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DSA_B - Datové štruktúry a algoritmy (FIIT - ZS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: DSA_B
Názov predmetu: Datové štruktúry a algoritmy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: informačné systémy (konverzný) - inžiniersky (povinný), 1. semester
informatika - bakalársky (povinný), 3. semester
počítačové a komunikačné systémy a siete - bakalársky (povinný), 3. semester
počítačové a komunikačné systémy a siete 3-ročný - inžiniersky (povinný), 1. semester
softvérové inžinierstvo (konverzný) - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Môžete získať až 100 bodov:
zadania (max. 40 bodov: na cvičeniach 20 a doma 20)
na cviceni sa budu riesit 2 ulohy:
testik na zakladne znalosti o teme cvicenia, po uspesnom zodpovedani mozno riesit ulohu (najviac za 2 body).
doma sa budu riesit 3 ulohy (zadania).
prve zadanie ma vytvorit vlastnu implementaciu dynamickej pameti (do 8
bodov).
druhe a tretie zadanie (do 6 bodov kazde). ak treba dynamicku pamet, ma
sa pouzit vlastna implementacia.

priebežné testy:
prvý T1 (max. 5 bodov)
druhý T2 (max. 15 bodov)
záverecná skúška (max. 40 bodov)

Podmienky absolvovania predmetu:
Zápočet:
získať minimálne 15 bodov zo zadaní
(v tom minimalne 3 body z prveho zadania A
minimalne 2 body z druheho zadania A
minimalne 2 body z tretieho zadania)
A
získať minimálne 2 body z T1 a 5 bodov z T2
 
Výsledky vzdelávania:
Získať hlbšie znalosti o metódach navrhovania efektívnych algoritmov a dátových štruktúr a osvojiť si príslušné zručnosti. Pochopiť princípy špecifikovania údajových typov. Zvládnuť postupy, metódy, štruktúry údajov pre usporadúvanie a vyhľadávanie. Získať praktické skúsenosti v oblasti implementovania algoritmov a údajových typov.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy: Štruktúra údajov, údajové typy, špecifikácia, reprezentácia a implementácia údajového typu, zapuzdrenie. Implementovaný typ, implementujúci typ.
2. Spájaný zoznam, jednosmerne spájaný zoznam, obojsmerne spájaný zoznam.
3. Zásobník, front, algoritmy, ktoré ich používajú.
4. Reťazec, pole (vektor).
5. Stromy: všeobecný strom, binárny strom, binárny vyhľadávací strom, vyvážené stromy.
6. Prioritný front, halda, binárna halda.
7. Množina - implementácia pomocou vektora, spájaného zoznamu a stromu (vrátane vyvážených a binárnych vyhľadávacích).
8. Grafy: orientovaný graf, algorimy hľadania najkratšej cesty, tranzitívny uzáver. neorientovaný graf: minimálna kostra grafu.
9. Tabuľka, tabuľka s rozptýlenými prvkami: otvorené rozptýlenie/adresovanie, vonkajšie zreťazenie, vnútorné zreťazenie.
10. Usporadúvanie. metódy vnútorného usporadúvania: vkladaním, výmenou, výberom, Shellovo, rýchle, zlučovaním, distributívne, radixové.
11. Usporadúvanie. metódy vonkajšieho usporadúvania: zlučovaním.
12. Porovnávanie reťazcov: hľadanie výskytu reťazca v reťazci, hľadanie najdlhšej spoločnej podpostupnosti.
13. Správnosť a ďalšie vlastnosti programov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LEISERSON, C. -- CORMEN, T. -- RIVEST, R. Introduction to Algorithms. Cambridge: MIT Press, 1990. 1028 s. ISBN 0-262-03141-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2380

ABCDEFX
4,3 %10,3 %21,9 %30,0 %26,8 %6,7 %
Vyučujúci: Ing. Ivan Kapustík (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Kramár, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Róbert Móro, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Aurel Paulovič (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Štefan Sabo, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Márius Šajgalík, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Mgr. Jozef Tvarožek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 18. 9. 2012
Schválil: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Katarína Mršková, PhD. dňa 18. 09. 2012.

Typ výstupu: