16. 10. 2019  6:43 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PKS_B - Počítačové a komunikačné siete (FIIT - LS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: PKS_B
Názov predmetu: Počítačové a komunikačné siete
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: informatika - bakalársky (povinný), 4. semester
počítačové a komunikačné systémy a siete - bakalársky (povinný), 4. semester
počítačové a komunikačné systémy a siete 3-ročný - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežný test, hodnotenie projektov riešených v rámci cvičenia
 
Výsledky vzdelávania:
Pochopiť základné koncepcie počítačových sietí, komunikačných funkcií a protokolov. Vedieť popísať sieťové modely RM OSI,TCP/IP a komunikácie v TCP/IP sieťach.Získať znalosti o architektúrach počítačových sietí LAN a WAN (dôraz kladený najmä na Ethernet siete). Zvládnuť IP adresovanie a smerovanie v sieťach. Získať praktické skúsenosti v oblasti tvorby sieťových analyzátorov a sieťovej komunikácie.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Vrstvové modely; model sieťovej architektúry RM OSI, TCP/IP. Komunikácia medzi vrstvami, služby, protokoly. Klasifikácia sietí, štandardy.
2.Prenos dát - prenosové média, typy prenosov, metódy zabezpečenia proti chybám, riadenie toku dát a zahltenia, techniky prepínania, riadenie prístupu na médium.
3.Sieťová architektúra TCP/IP, protokoly jednotlivých vrstiev.
4.Prepájanie počítačových sietí. Typy prepájačov a ich vlastnosti.
5.IP adresy, smerovanie, podsiete a supersiete.
6.Lokálne počítačové siete LAN. Základné vlastnosti, topológie, prístupové metódy, využitie. Rôzne typy Ethernet sietí.
7.Virtuálne lokálne počítačové siete.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1278-0.
PUŽMANOVÁ, R. TCP/IP v kostce. České Budějovice : Kopp, 2004. 607 s. ISBN 80-7232-236-2.
TANENBAUM, A S. Computer networks. Upper Saddle River : Pearson Education Limited, 2003. 891 s. ISBN 0-13-038488-7.
DOSTÁLEK, L. -- KABELOVÁ, A. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Praha : Computer Press, 2000. 426 s. ISBN 80-7226-323-4.
STEVENS, W. -- WRIGHT, G R. TCP/IP illustrated. Vol.2: The implementation. Reading : Addison-Wesley Publishing Company, 1994. 1174 s. ISBN 0-201-63354-X.

Odporúčaná:
Kurose, J. F.- Ross K. W.: Computer Networking, third edit. , Addison Wesley Publishing Company, 2005

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2113

ABCDEFX
4,4 %10,9 %21,2 %23,4 %15,4 %24,7 %
Vyučujúci: Ing. Boris Dado (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Pavol Helebrandt, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Hrubý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Margaréta Kotočová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Michal Olšovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Bc. Radoslav Pešek (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 6. 2017
Schválil: doc. Ing. Margaréta Kotočová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 09. 06. 2017.

Typ výstupu: