16. 10. 2019  9:55 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PSI_B - Princípy softvérového inžinierstva (FIIT - LS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: PSI_B
Názov predmetu: Princípy softvérového inžinierstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 7
 
Odporúčaný semester/trimester: informačné systémy (konverzný) - inžiniersky (povinný), 2. semester
informatika - bakalársky (povinný), 4. semester
softvérové inžinierstvo (konverzný) - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežný test 10%
projekt a jeho prezentácia 35 %
- prípadné zmeny pozri na webovej stránke predmetu (www.fiit.stuba.sk/ bielik)
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet sa zaoberá problematikou výstavby rozsiahlych softvérových systémov. Tento proces sa analyzuje ako integrácia vývoja systému, správy konfigurácie, zabezpečovania kvality a manažmentu projektu. Pozornosť sa venuje všetkým etapám životného cyklu softvéru, dôraz sa kladie najmä na analýzu a špecifikáciu požiadaviek.

Týmto oblastiam sa v projekte venuje osobitná pozornosť. Študenti sa oboznámia s použitím CASE prostriedkov v procese vývoja softvérového systému.

Predmet nevyžaduje žiadne zvláštne predbežné znalosti.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do softvérového inžinierstva
2. Softvérové procesy
3. Analýza a špecifikácia požiadaviek
4. Funkcionálny model a model údajov
5. Model správania
6. Princípy návrhu softvérových systémov
7. Návrh používateľského rozhrania
8. Metódy vývoja softvéru
9. Objektovo-orientovaná analýza a návrh
10.Implementácia softvérových systémov
11.Testovanie softvérových systémov
12.Prevádzka a údržba softvérových systémov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Softvérové inžinierstvo: Princípy a manažment. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 220 s. ISBN 80-227-1322-8.
SOMMERVILLE, I. Software engineering. Harlow : Pearson Education Limited, 2004. 759 s. ISBN 0-321-21026-3.
PRESSMAN, R S. Software engineering: a practitioner´s approach. New York : McGraw - Hill Book Company, 2005. 880 s. ISBN 0-07-285318-2.
BROOKS, F P. The mythical man-moth: Essays on software engineering. Reading : Addison-Wesley, 1995. 322 s. ISBN 0-201-83595-9.
PALETA, P. Co programátory ve škole neučí: aneb Softwarové inženýrství v reální praxi. Brno : Computer Press, 2003. 337 s. ISBN 80-251-0073-1.
PAGE-JONES, M. Základy objektově orientovaného návrhu v UML. Praha : Grada Publishing, 2001. 367 s. ISBN 80-247-0210-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2236

ABCDEFX
4,8 %10,4 %25,3 %26,3 %18,2 %15,0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Andrej Fogelton, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Miroslav Galbavý (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Kapustík (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Michal Kottman (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Marián Lekavý, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Karol Rástočný, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Srba, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Marián Šimko, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Dušan Zeleník, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 4. 2012
Schválil: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 25. 04. 2012.

Typ výstupu: