16. 10. 2019  9:53 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VAVA_B - Vývoj aplikácií s viacvrstvovou architektúrou (FIIT - LS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: VAVA_B
Názov predmetu: Vývoj aplikácií s viacvrstvovou architektúrou
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: informatika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
40% formou samostatnej práce v podobe implementácie a jednoduchej dokumentácie prototypu postaveného na vybraných technológiách JAVA a JEE.
 
Výsledky vzdelávania:
• Získať prehľad o platforme Java (Java Standard Edition), jej architektúre, štruktúre a vlastnostiach.
• Zdokonaliť sa vo vývoji programov pre platformu Java (Java Standard Edition).
• Nadobudnúť zručnosti vo využívaní vybraných rozhraní a rozširujúcich knižníc platformy Java (Java Standard Edition).
• Pripraviť sa na neskorší vývoj rozsiahlych viacvrstvových enterprise aplikácií.
• Zasadenie Java v kontexte JEE a .NET technológií.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Štruktúra platformy Java
2. Java vývojové technológie a štandardy
3. Vybrané kapitoly/detaily Java Standard Edition API (napr. Collections, Logging, Internationalization, XML, I/O, Regular expressions)
4. Java Virtual Machine -- architektúra a princípy
5. Prehľad JEE a .NET technológií
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BLOCH, J. Effective Java. Boston: Addison - Wesley, 2nd edition, 2008. ISBN 03-213-566-8-3.
NAFTALIN, M. -- WADLER, P. Java Generics and Collections. Sebastopol, USA: O'Reilly Media, 1st edition, 2006. 286 s. ISBN 05-965-277-5-6.
GAMMA, E. -- HELM, R. -- JOHNSON, R. -- VLISSIDES, J. Design Patterns. Elements of Reusable Object-Oriented Software. Boston : Addison Wesley, 1994. 395 s. ISBN 0-201-63361-2.

Odporúčaná:
Oracle: Java Platform, Standard Edition 7 API Specification, 2011, http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 515

ABCDEFX
32,8 %27,4 %21,9 %9,9 %6,0 %2,0 %
Vyučujúci: Ing. Jaroslav Jakubík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Peter Kajsa, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 3. 2. 2014
Schválil: Ing. Jaroslav Jakubík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 03. 02. 2014.

Typ výstupu: