20. 7. 2018  22:17 Iľja
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 424F2_4I - Finančný trh a podnikové financovanie (FCHPT - ZS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 424F2_4I
Názov predmetu: Finančný trh a podnikové financovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytuje poznatky o kapitálovom a peňažnom trhu, princípoch jeho fungovania ako aj prehľad o cenných papieroch a obchodovaní s nimi. Umožňuje získať základné znalosti o finančnom riadení hospodárenia podniku v podmienkach vymedzených legislatívou, o platobnom styku s peňažnými ústavmi a inými podnikateľskými subjektami.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet poskytuje poznatky o kapitálovom a peňažnom trhu, princípoch jeho fungovania ako aj prehľad o cenných papieroch a obchodovaní s nimi. Umožňuje získať základné znalosti o finančnom riadení hospodárenia podniku v podmienkach vymedzených legislatívou, o platobnom styku s peňažnými ústavmi a inými podnikateľskými subjektami.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHOVANCOVÁ, B. a kolektív: Finančný trh. Nástroje, transakcie, inštitúcie. Iura Edition Bratislava, 2006. Bratislava: Iura Edition, 2006.
VLACHYNSKÝ, K. Podnikové financie. Bratislava : Iura Edition, 2006. 482 s. ISBN 80-8078-029-3.
ZATROCHOVÁ, M. Vybrané kapitoly z finančného trhu. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. 79 s. ISBN 978-80-227-3566-7.
BONDAREVA, I. -- ZATROCHOVÁ, M. Podnikové financie. Teória a praktické aplikácie. Bratislava : Statis, 2011. 123 s. ISBN 978-80-85659-69-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 143

ABCDEFX
28,7 %15,4 %26,6 %16,8 %12,5 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Irina Bondareva, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 2. 11. 2012
Schválil: doc. Ing. Irina Bondareva, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 02. 11. 2012.

Typ výstupu: