20. 7. 2018  22:23 Iľja
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 415L1_4I - Laboratórium procesov prípravy vlákien (FCHPT - ZS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 415L1_4I
Názov predmetu: Laboratórium procesov prípravy vlákien
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie6 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu sú experimentálne práce zo syntézy vláknotvorných polymérov, postupov prípravy vlákien a ich hodnotenie.
 
Stručná osnova predmetu:
Syntéza lineárnych polyamidov, polyetyléntereftalátu a polyarylátov, stanovenie molekulových charakteristík, NML a kryštalinity. Zvlákňovanie z taveniny, dĺženie, mechanickofyzikálne vlastnosti vlákien.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KRIŠTOFIČ, M. Laboratórium odboru I. Bratislava: ES SVŠT, 1989.
SVITEK, J. Laboratórium odboru I: Časť-Procesy prípravy syntetických vlákien. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988. 143 s.
ŠUTÁ, Š. Laboratórium odboru II: Textilné a úžitkové vlastnosti vlákien. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987. 109 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

ABCDEFX
80,0 %20,0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Michal Krištofič, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 2. 11. 2012
Schválil: doc. Ing. Michal Krištofič, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 02. 11. 2012.

Typ výstupu: