23. 7. 2018  9:39 Oľga
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 437P1_4I - Prírodné polyméry (FCHPT - ZS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 437P1_4I
Názov predmetu: Prírodné polyméry
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
 
Výsledky vzdelávania:
Získať a upevniť si poznatky a vedomosti o klasifikácii prírodných polymérov, vzťahu medzi štruktúrou a vlastnosťami, Extrakcii prírodných polymérov z prírodných zdrojov a ich chemickej a fyzikálnej modifikácii.
 
Stručná osnova predmetu:
Prehľad o jednotlivých typoch prírodných polymérov, polysacharidy, polypeptidy, polyfenoly, prírodný kaučuk, a ostatné. Vzťah medzi štruktúrou a vlastnosťami, nadmolekulová štruktúra, extrakcia prírodných polymérov z prírodných zdrojov, význam obnoviteľných surovín, chemická a fyzikálna modifikácia prírodných polymérov s cieľom ich aplikácie v rôznych technológiách.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
EBERT, G. Biopolymere: Struktur und Eigenschaften. Stuttgart : BSB Teubner, 1992. 543 s. ISBN 3-519-03516-2.
BLAŽEJ, A. Chémia dreva. Bratislava : Alfa, 1975. 224 s.
SOLÁR, R. Chémia dreva. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. 101 s. ISBN 80-228-1007-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 141

ABCDEFX
39,0 %26,2 %24,1 %5,7 %5,0 %0 %
Vyučujúci: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 2. 11. 2012
Schválil: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 02. 11. 2012.

Typ výstupu: