20. 7. 2018  22:17 Iľja
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 415F2_4I - Fyzikálno-chemické a biologické úpravy polymérnych povrchov (FCHPT - LS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 415F2_4I
Názov predmetu: Fyzikálno-chemické a biologické úpravy polymérnych povrchov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť znalosti o špeciálnych povrchových úpravách polymérov so zameraním na úpravy plazmou, žiarením, mikroorganizmami a enzymatické úpravy.
 
Stručná osnova predmetu:
Modifikácie vlákien a fólií anorganicko-organickými zlúčeninami, nanášanie vrstiev (s definovaným elektrickým nábojom), všetky typy plazmových úprav textílií a fólií, laserové a enzymatické úpravy textílií a celulózy. Kombinácie fyzikálno-chemických a biologických postupov pri povrchových úpravách a nové vlastnosti materiálov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ROUETTE, H. Lexikon fur Textilveredlung. Band 1. Dulmen : Laumann-Verlag, 1995. 872 s.
ROUETTE, H. Lexikon fur Textilveredlung. Band 2. Dulmen : Laumann-Verlag, 1995. 873 s. ISBN 3-87466-228-4.
ROUETTE, H. Lexikon fur Textilveredlung. Band 3. Dulmen : Laumann-Verlag, 1995. 1833 s. ISBN 3-87466-228-4.
VLACH, P. -- PASTRNEK, R. Finální úpravy textílií. Liberec: TU v Liberci, 2002.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 2. 11. 2012
Schválil: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 02. 11. 2012.

Typ výstupu: