20. 7. 2018  22:22 Iľja
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 415O1_4I - Odborná prax (FCHPT - LS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 415O1_4I
Názov predmetu: Odborná prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 0
 
Odporúčaný semester/trimester: prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Overenie a rozvoj teoretických poznatkov v praxi, získanie skúseností v praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Overenie teoretických poznatkov a získanie skúseností v praxi, vo výrobnom podniku, na pracovisku základného alebo aplikovaného výskumu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 2. 11. 2012
Schválil: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 02. 11. 2012.

Typ výstupu: