22. 2. 2020  17:27 Etela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 35416_3I - Číslicové spracovanie obrazu (FEI - ZS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 35416_3I
Názov predmetu: Číslicové spracovanie obrazu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
telekomunikácie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test, prezentácia semestrálnej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť poslucháčov s metódami číslicového spracovania obrazu s dôrazom na aplikácie v telekomunikáciách.
 
Stručná osnova predmetu:
Svetlo, ľudský vizuálny systém, vzorkovanie, kvantovanie, analýza obrazu.
Zvyšovanie kvality obrazu, modifikácia kontrastu a dynamického rozsahu, vyhladzovanie šumu, morfológia, interpolácia, odhad pohybu.
Segmentácia statických a dynamických obrazov. Rekonštrukcia obrazu, odhad degradácie, redukcia aditívnych, multiplikatívnych, zmiešaných a závislých šumov, redukcia zahmlenia.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Furth, B., Greenberg, J., Westwater, R. Motion Estimation algorithms for Video Compression. Kluwer Academic Publishers, 1997. 164 s. ISBN 0-7923-9793-2.
Lim, J., S. Two-Dimensional Signal and Image Processing. New Jersey: PRENTICE-HALL, 1990. 694 s. ISBN 0-13-934563-9.
Pavlovičová,J., Partyk,M., Polec,J.: Číslicové spracovanie obrazu, Vydavateľstvo STU Bratislava, 2005. 95 s. ISBN 80-227-2301-0.
Pratt, W., K. Digital Image Processing. 3.vyd. NY: John Wiley & Sons, Inc., 2001. 735 s. ISBN 0-471-37407-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 455

ABCDEFX
14,1 %28,6 %32,7 %14,1 %10,3 %0,2 %
Vyučujúci: Ing. Marek Loderer, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Mário Varga (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 18. 3. 2013
Schválil: prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 18. 03. 2013.

Typ výstupu: