7. 4. 2020  16:42 Zoltán
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 37139_3I - Podnikateľský manažment (FEI - ZS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 37139_3I
Názov predmetu: Podnikateľský manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: Rádioelektronika - inžiniersky (povinný), 1. semester
aplikovaná informatika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
telekomunikácie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
obhajova semestrálneho projektu pozostávajúceho z 10 čiastkových úloh
 
Výsledky vzdelávania:
Pochopiť hlavné princípy moderného znalostného manažmentu (KM) a podnikania, získať znalosti z teórie a praxe podnikateľského manažmentu domácich aj zahraničných firiem (prípadové štúdie, manažérske príbehy) a trénovať praktické podnikateľsko-manažérske návyky pre založenie, rozbehnutie a manažovanie (fiktívnej) firmy podľa platných (euro)zákonov.
 
Stručná osnova predmetu:
• Východiská, identifikácia a stručný historický vývoj manažmentu. Procesný, vedomostný manažment (knowledge management), podnikateľský manažment.
• Stratégia a strategický manažment. Vízia, misia, generálna stratégia a špeciálne stratégie. Prípadová štúdie a príklady z praxe (najmä z prostredia IT firiem).
• Plánovanie ako čiastkový proces manažmentu firmy. Tvorba IS a rozhodovanie. Dáta vs. informácie vs. vedomosti vs. inteligencia. Druhy plánov, stratégia vs. biznis plán.
• Organizovanie ako čiastkový proces manažmentu firmy. Tvorba moderných organizačných dizajnov.
• Personalistika a manažment ľudského kapitálu. Vedenie a motivovanie ľudí vo firme. Príklady.
• Kontrolovanie a hodnotenie ako manažérske funkcie. Druhy/typy kontroly, ekonomicko-finančné kontrolné procesy, audity. Evaluácia (technických) tvorivých pracovníkov. Príklady.
• Úvod do manažmentu predvýrobných procesov - edukácia, výskum a vývoj, komplexná príprava výroby, inovácie a manažment inovácií, projektový manažment. PŠ.
• Komplexný systém manažmentu kvality (TQM) a rozvoj manažmentu výrobných procesov. Certifikácia. Normy ISO 9000, ISO 14000, ISO 26000 atď.
• Manažment povýrobných (komerčných) procesov. Väzby: internet/IKT - e-commerce, e-business.
• Vnútrofiremný (vnútroorganizačný) manažment a rozvoj vnútropodnikateľstva. Ostatné vecné a hodnotové nástroje vnútropodnikového riadenia - model systému VPM.
• Lídri, (euro)manažéri, kouči. Najnovšie trendy rozvoja podnikateľského manažmentu v EÚ, vo svete v procesoch budovania znalostnej ekonomiky a vedomostnej spoločnosti v kontexte na globalizáciu a avizovanú "revolúciu" v oblasti manažmentu - manažment 2.0 generácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JEMALA, Ľ. Podnikateľský manažment a marketing. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 312 s. ISBN 978-80-227-2860-7.
COLLISON, C. -- PARCELL, G. Knowledge management. Praha : Computer Press, 2006. 236 s. ISBN 80-251-0760-4.
WEIHRICH, H. -- KOONTZ, H. Management. Praha : Victoria Publishing, a.s, 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7.
KAMP, D. Manažer 21.století. Praha : Grada, 2000. 212 s. ISBN 80-247-0005-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 489

ABCDEFX
4,3 %9,8 %18,4 %24,1 %42,3 %1,1 %
Vyučujúci: doc. Ing. Ľubomír Jemala, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 18. 3. 2013
Schválil: doc. Ing. Ľubomír Jemala, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 18. 03. 2013.

Typ výstupu: