22. 2. 2020  17:13 Etela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 34722_3I - Teória fuzzy systémov (FEI - ZS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 34722_3I
Názov predmetu: Teória fuzzy systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
3 hod. za semester štúdia (dištančná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Robotika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Robotika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
telekomunikácie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné písomné testy - 30 %
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť sa s relatívne novým fenoménom fuzzy pohľadu na vybrané partie klasickej matematiky, logiky (približná dedukcia) a riadenia (Mamdaniho a Takagi-Sugenov model). Študent by mal byť schopný modelovať neostré množiny, zvládnuť aritmetiku fuzzy kvantít a operácie s fuzzy reláciami. Ďalej si osvojiť mechanizmus fuzzy dedukcie a fuzzy modelovania. Získané vedomosti vedieť využiť pri aplikáciách fuzzy metód do oblastí automatického riadenia a umelej inteligencie.
 
Stručná osnova predmetu:
Motivácia a základné pojmy fuzzy logiky. Štruktúra klasickej (booleovskej) algebry množín versus algebra fuzzy množín. Alfa rezy, alfa hladiny a dekompozičný princíp. Ďalšie formulácie konvexnosti. Fuzzy kvantity: fuzzy čísla a intervaly. f-obraz fuzzy kvantity a princíp rozšírenia. Intervalová aritmetika. LR-fuzzy čísla a operácie s nimi. Zopakovanie pojmu ostrých relácií a ich význam pri popise funkčného vzťahu. Fuzzy relácie, fuzzy matice. Operácie s fuzzy reláciami a ich vlastnosti. Evaluačné jazykové výrazy, jazykové premenné a jazykové operátory. Elementy fuzzy logiky: t-normy a konormy, fuzzy negácie, fuzzy implikácie. Klasifikácia metód fuzzy dedukcie, mechanizmus Mamdaniho metódy. Spôsoby defuzzifikácie. Približná dedukcia v modeli Takagi-Sugeno, metódy fuzzy modelovania (zovšeobecnenie štandardných regresných úloh).
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. Tanaka, K.: An Introduction to Fuzzy Logic for Practical Applications, Springer 1997
2. Novák, V.: Základy fuzzy modelování. BEN, Praha 2000
3. Nguyen, H.T., Walker, E.A.: A First Course in Fuzzy Logic, CRC Press 1997, 2nd ed. 2000

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 176

ABCDEFX
4,0 %9,7 %16,5 %25,0 %34,1 %10,7 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Peter Volauf, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 18. 3. 2013
Schválil: doc. RNDr. Peter Volauf, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 18. 03. 2013.

Typ výstupu: