22. 2. 2020  17:59 Etela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 33563_3I - Účtovníctvo (FEI - ZS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 33563_3I
Názov predmetu: Účtovníctvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
telekomunikácie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie zápočtu na základe hodnotenia písomných testov a semestrálneho projektu(možnosť získať max. 40 a min.20 bodov).
 
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti z teoretických základov podvojného a jednoduchého účtovníctva, ako aj praktické osvojenie si metodiky a techniky účtovania v podnikateľských subjektoch.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do účtovníctva. Predmet, štruktúra a funkcie ÚIS. Právna úprava účtovníctva v SR a IAS. Bilančný princíp v účtovníctve. Majetok podniku a zdroje jeho financovania. Súvaha.
2. Účtovná dokumentácia, účtovné zápisy a účtovné knihy. Syntetická a analytická evidencia. Rámcová účtová osnova a účtový rozvrh.
3. Podvojnosť v účtovníctve a zisťovanie VH. Podstata a forma účtu. Sústava účtov. Účtovanie na súvahových a výsledkových účtoch. Uzávierka účtov.
4. Dlhodobý majetok. Rozdelenie, oceňovanie a evidencia DM. Obstaranie DM. Poskytnuté preddavky na DNaDHM. Odpisovanie DM. Vyraďovanie DM. Opravné položky k DM.
5. Členenie, oceňovanie a evidencia zásob. Obstaranie zásob. Opravné položky k zásobám. Inventarizačné rozdiely. Reklamácie. Opravné položky k zásobám.
6. Charakteristika finančných účtov. Hotovosť účtovnej jednotky a ceniny. Účty v bankách. Krátkodobé bankové úvery. Iné krátkodobé finančné výpomoci. Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.
7. Zúčtovacie vzťahy. Pohľadávky a záväzky z obchodných vzťahov. Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia. Účtovanie daní a dotácií. Účty časového rozlišovania.
8. Kapitálové účty a dlhodobé záväzky. Vlastné imanie. VH v schvaľovaní. Cudzie zdroje.
9. Členenie nákladov. Náklady na hospodársku činnosť. Odpisy. Finančné náklady. Mimoriadne náklady. Daň z príjmov a prevodové účty.
10. Členenie výnosov. Výnosy z hospodárskej činnosti. Finančné výnosy. Mimoriadne výnosy. Prevodové účty.
11. Uzávierkové účty a podsúvahové účty. Vnútroorganizačné účtovníctvo. Postup pri ročnej účtovnej závierke.
12. Základné pojmy jednoduchého účtovníctva. Účtovné knihy. Analýza informácií účtovných kníh. Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CENIGOVÁ, A. Podvojné účtovníctvo podnikateľov: Praktická príručka doplnená a aktualizovaná k 1.1.2012. Bratislava : Ceniga, 2012. 671 s. ISBN 978-80-969946-4-9.

Odporúčaná:
Fabová, Z.: Jednoduché účtovníctvo podnikateľov pre začiatočníkov a pokročilých. EPOS, Bratislava 2008
Rámcová účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov. www.porada.sk
Saxunova, D.: Účtovníctvo A - cvičenia. Iura Edition Bratislava 2010
Šlosárová a kol.: Účtovníctvo - praktikum. Iura Edition Bratislava 2011
Šostroneková,M.-Kajanová,J.: Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov po prechode na EURO. EPOS, Bratislava 2009

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 289

ABCDEFX
12,8 %12,1 %22,5 %19,4 %32,5 %0,7 %
Vyučujúci: Ing. Mária Glatz, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Marián Zajko, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 18. 3. 2013
Schválil: doc. Ing. Marián Zajko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 18. 03. 2013.

Typ výstupu: