22. 2. 2020  17:42 Etela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 35417_3I - Číslicové spracovanie reči (FEI - ZS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 35417_3I
Názov predmetu: Číslicové spracovanie reči
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: telekomunikácie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Referát, test.
 
Výsledky vzdelávania:
Dať študentom základy analýzy a syntézy reči, základy rozpoznávania reči. Dôraz sa kladie na fyziologickú tvorbu ľudskej reči a modely rečového traktu. Ďalej je vysvetľovaný význam a možnosti použitia parametrizácie rečového signálu pre ďalšie spracovanie. LPC analýza a vektorová kvantizácia sú základnou informáciou pre metódy rozpoznávania reči. V rámci predmetu je analyzovaný algoritmus DTW. Zameranie predmetu uzatvára kapitola o použití Markovových modelov pre spracovanie reči.
 
Stručná osnova predmetu:
Model vytvárania reči - diskrétny model pre analýzu a syntézu reči. Spracovanie akustického signálu v časovej oblasti. Spracovanie akustického signálu vo frekvenčnej oblasti. Homomorfné spracovanie reči. Prediktívna analýza. Fonetická analýza. Parametrizácia reči. Detekcia reči. LPC analýza. Banka filtrov. Vektorová kvantizácia a kódová kniha. Rozpoznávanie reči. Algoritmus DTW. Modelovanie slov pomocou Markovových modelov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Deller,J.R., Proakis,J.G., Hansen,J.H.: Discrete-Time Processing of Speech Signals, MacMillan Publishing Company 1993.
Oppenheim,A.V., Schafer,R.W.: Digital Signal Processing, Prentice-Hall,Inc. 1975.
Psutka J.: Komunikace s počítačem mluvenou řečí, ACADEMIA, Praha 1995.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 328

ABCDEFX
13,4 %18,3 %27,1 %27,4 %13,1 %0,7 %
Vyučujúci: Ing. Ivan Drozd (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2013
Schválil: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 22. 03. 2013.

Typ výstupu: