7. 4. 2020  16:43 Zoltán
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 35027_3I - Diplomový projekt 2 (FEI - ZS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 35027_3I
Názov predmetu: Diplomový projekt 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: telekomunikácie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pripravenosť na konzultácie, priebežné výsledky
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí metódy a postupy riešenia zložitých úloh v oblasti aplikovanej informatiky a telekomunikácií, naučí sa samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, ako aj samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.
 
Stručná osnova predmetu:
1) Vyhľadávanie a študovanie zdrojov
2) Analýza problému
3) Písomná a ústna prezentácia riešenia problému
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 158 s. ISBN 80-227-1329-5.

Odporúčaná:
Individuálne podľa vedúceho práce

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

ABCDEFX
60,0 %0 %0 %40,0 %0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2013
Schválil: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 22. 03. 2013.

Typ výstupu: