22. 2. 2020  17:53 Etela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 34781_3I - Grafové štruktúry a algoritmy (FEI - ZS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 34781_3I
Názov predmetu: Grafové štruktúry a algoritmy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: telekomunikácie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné testy a zadania - 30%
 
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti o triedach grafových algoritmov, ktoré sa vyskytujú v počítačových reprezentáciách grafo¬vých štruktúr. Pomocou grafových algoritmov študovať triedy zložitosti algoritmických úloh. Vedieť formulovať a riešiť úlohy z oblasti sieťového riadenia a aplikácií teórie grafov v projektovaní.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do teórie grafov a sieti. Základne pojmy a tvrdenia. Súvislosti s ďalšími matematickými štruktúrami (grupy a matroidy). Počítačové reprezentácie grafových štruktúr, zložitosť grafových algoritmov. Cyklový priestor a jeho aplikácie pri riešení elektrických obvodov. Algoritmický prístup k optimalizačným úlohám na grafoch. Konštrukcie optimálnych podgrafov - kostry, cesty, eulerovské ťahy, hamiltonovské cykly. Metódy hľadania optimálnych tokov v sieťach. Dekompozície grafov a ich aplikácie. Modelovanie statických a dynamických procesov pomocou grafov a sieti a optimalizačné algoritmy typu CPM a PERT. Aplikácie teórie grafov v projektovaní.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. Harris J.M., Hirst J.L.: Combinatotics and Graph Theory. Springer Verlag, 2000.
2. Demel J.: Grafy. SNTL, Praha 1989.
3. Bondy J.A., Murty U.S.R.: Graph Theory with Applications. North Holland, 1976.
4. Plesník, J.: Grafové algoritmy. VEDA, Bratislava 1983.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2013
Schválil: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 22. 03. 2013.

Typ výstupu: