28. 2. 2020  1:35 Zlatica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 37132_3I - Marketing (FEI - ZS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 37132_3I
Názov predmetu: Marketing
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
špeciálne laboratórne cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: telekomunikácie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
obhajoba projektov a zápočet
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné znalosti a pochopiť princípy moderného holistického marketingu a integrovaného marketingového manažmentu s využitím IKT technológií, vedieť analyzovať a syntetizovať podnikateľské situácie v lokálnom i globálnom trhovom zábere, vedieť formulovať a riešiť zložité, komplexné marketingové problémy, pretrénovať si marketingové aktivity na fiktívnej firme.
 
Stručná osnova predmetu:
• Identifikácia, ciele a druhy/typy marketingu v systéme manažmentu vedomostnej spoločnosti, resp. moderného podniku. Holistická dimenzia marketingu. Spoločenský význam marketingu.
• Personálny a poznatkový marketing v generálnej stratégii učiacej sa organizácie (firmy, podniku). Príklady. SWOT analýzy, tvorba BCG matice. Súvzťažnosti na stratégiu a podnikateľský plán.
• Marketingové prostredie, trhy, trhové segmenty. Klasifikácia trhov a globalizácia. Marketingový mix. Marketingové manažérske funkcie (subprocesy). Marketingové stratégie, biznis plány a akčné plány v podnikateľskej praxi, informačné systémy a využitie IKT/internetu v rámci e-biznisu.
• Tvorba trhovej pozície podniku. Cieľoví zákazníci a manažment zákazníka. Produkt, jeho životný a inovačný cyklus, výskum, vývoj a väzby na predaj.
• Cena a tvorba cenových stratégií. E-komunikačný mix, marketingové komunikovanie, nástroje reklamy, propagácie, e-podpora predaja, public relations, kreovanie www stránok.
• Distribúcia, distribučné, logistické a predajné procesy, e-commerce. Finančný marketing -- základné nástroje, metódy, techniky/technológie.
• Ostatné zložky systému holistického, integrovaného marketingu/marketingového manažmentu -- prvky, väzby, spätné väzby, resp. celostnosť, dosah na internetový marketing a business inteligence.
• Legislatívno-právne, sociálno-psychologické, ekologicko-bezpečnostné, morálno-etické a technic¬ko-technologické faktory a ďalšie moderné podnikateľské postupy v marketingovom manažmente.
• Medzinárodný marketing v procesoch integrácie, globalizácie, rozvoja znalostnej ekonomiky a vedomostnej spoločnosti. Prípadové štúdie a príklady z podnikateľskej praxe.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOTLER, P. -- KELLER, K L. Marketing management. Praha : Grada Publishing, 2007. 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5.
JEMALA, Ľ. Podnikateľský manažment a marketing. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 312 s. ISBN 978-80-227-2860-7.
STUCHLÍK, P. -- DVOŘÁČEK, M. Marketing na internetu. Praha : Grada Publishing, 2000. 247 s. ISBN 80-7169-957-8.
TONDR, L. Podnikáme s Internetem: od připojení přes vytvoření internetové prezentace po provozování online obchodu. Praha : Computer Press, 2002. 102 s. ISBN 80-7226-729-9.
HLAVENKA, J. Internetový marketing: Praktické rady, tipy, návody a postupy pro využití internetu v marketingu. Praha : Computer Press, 2001. 157 s. ISBN 80-7226-498-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 28

ABCDEFX
10,7 %14,3 %25,0 %28,6 %21,4 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Ľubomír Jemala, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2013
Schválil: doc. Ing. Ľubomír Jemala, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 22. 03. 2013.

Typ výstupu: