22. 2. 2020  16:54 Etela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 35420_3I - Riadenie telekomunikačných systémov (FEI - ZS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 35420_3I
Názov predmetu: Riadenie telekomunikačných systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: telekomunikácie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
referáty.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet umožňuje získať znalosti o základných princípoch manažmentu telekomunikačných a počítačových sietí, ako aj teoretické vedomosti o TMN, eTOM, ITIL, manažmente spojovacích systémov, transportných sietí, prístupových sietí a sietí ATM, MPLS, IP a NGN.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zaoberá manažmentom telekomunikačných a počítačových sietí a systémov v súlade s medzinárodnými štandardmi a odporúčaniami platnými pre túto oblasť. Umožňuje oboznámenie sa s metódami riadenia telekomunikačných a počítačových sietí založenými na koncepcií manažér - agent s využitím protokolov SNMP a CMIP. Podáva ucelený pohľad a znalosti o manažmente podľa TMN, eTOM, ITIL, ako aj o manažmente jednotlivých telekomunikačných technológií.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BRABEC, Z., HOFMAN. P., MEDVECKÝ. M.: Management and Control of ICT Infrastructure. Vydavateľstvo STU v Bratislave, Bratislava, 2006, ISBN 80-227-2306-1.
http://www.corba.org
http://www.etsi.fr
http://www.itu.int
http://www.tmforum.org
STALLINGS, W.: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON 1 and 2, 3rd edition, Addison-Wesley, New York, 1999.
ZELTSERMAN, D.: Practical Guide to SNMPv3 and Network Management, Prentice Hall, 1999. Odporúčania ITU-T: Séria M, Q.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 297

ABCDEFX
6,7 %17,5 %27,9 %27,9 %19,5 %0,5 %
Vyučujúci: Ing. Matej Kultan, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2013
Schválil: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 22. 03. 2013.

Typ výstupu: