22. 2. 2020  17:47 Etela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 34778_3I - Teória kódovania (FEI - ZS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 34778_3I
Názov predmetu: Teória kódovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška4 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: telekomunikácie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné testy a individuálne projekty - 50% z celkového hodnotenia
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom úvodný kurz do kódovania. V oblasti nerovnomerných kódov je rozobraná problematika efektívnosti kódov. Študenti sa zoznámia so Sahnnon-Fanovými kódmi a s Huffmanovými kódmi. Blokové kódy sú reprezentované lineárnymi kódmi. Cieľom je poskytnutie základného obrazu o kódoch detekujúcich chyby a o samoopravných kódoch. Zvláštnu časť predstavujú perfektné kódy. Reed-Mullerove kódy reprezentujú lineárne kódy schopné opravovať vopred stanovený počet chýb. Kurz vrcholí cyklickými kódmi a ich špeciálnym prípadom BCH-kódmi.
 
Stručná osnova predmetu:
Nerovnomerné kódy. Shannon-Fanov kód. Huffmanov kód. Charakteristiky zdrojov diskrétnych správ. Blokové kódy. Matematické základu teórie kódovania. Detekovanie a oprava chýb. Lineárne kódy. Generujúca a kontrolná matica kódu. Maximálne pravdepodobné dekódovanie. Perfektné a im príbuzné kódy. Hammingove kódy. Golayove kódy. Reed-Mullerove kódy. Cyklické kódy. Generujúci polynóm a báza kódu. Cyklické Hammingove kódy. BCH-kódy.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
GROŠEK, O. -- VOLAUF, P. Stochastické procesy a teória informácií. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 284 s. ISBN 80-227-0693-0.
ADÁMEK, J. Foundations of coding: Theory and applications of error-correcting codes with an introduction to cryptography and information theory. Chichester : John Wiley & Sons, 1991. 336 s. ISBN 0-471-62187-0.
1. Čipková, K., Satko, L.: Základy kódovania, Bratislava, STU, 2009
2. Klima, R.E., Sigmon, N.P. Stitzinger, E.L.: Applications of Abstract Algebra with MAPLE and MATLAB, Chapman and Hall, 2007
3. Hankerson, D.R., Hoffman D.G., Leonard, D.A., Lindner, C.C., Phelps, K.T., Rodger, C.A., Wall, J.R.: Coding Theory and Cryptography, Marcel Dekker, Inc., New York, 2000
4. Adámek, J.:Kódování, SNTL, Praha, 1989

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 78

ABCDEFX
17,9 %15,4 %33,3 %20,5 %11,5 %1,4 %
Vyučujúci: RNDr. Karla Čipková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2013
Schválil: doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 22. 03. 2013.

Typ výstupu: