22. 2. 2020  17:01 Etela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 35409_3I - Wavelety a banky filtrov (FEI - ZS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 35409_3I
Názov predmetu: Wavelety a banky filtrov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: telekomunikácie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Test, samostatná práca.
 
Výsledky vzdelávania:
Pochopiť základné súvislosti a získať znalosti a zručnosti potrebné pri časovofrekvenčnej analýze a reprezentácii spojitých a diskrétnych signálov. Získanie zručnosti pri využití waveletov, bánk filtrov a systémov s rôznym taktovaním pri spracovaní a kompresii signálov s dôrazom na signály zvukové a obrazové.
 
Stručná osnova predmetu:
Reprezentácia a analýza signálov v čase a frekvencii, spektrogramy. Spojitá waveletová transformácia, škálogramy. Analýza signálu viacúrovňovým rozlíšením a diskrétna waveletová transformácia. Prehľad druhov waveletovej transformácie, charakteristika, vlastnosti. Banky filtrov, 2-pásmové banky filtrov, úplná rekonštrukcia, vlastnosti. Rozšírenia waveletovej transformácie, wavelety na intervale, waveletová paketová transformácia. Aplikacie waveletov - kompresia, odstraňovanie šumu.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Burrus, S., Gopinath, A.,.: Introduction to Wavelets and Wavelet Transforms, Prentice Hall, 1998.
Polec, J. a kolektív: Vybrané metódy kompresie dát, UK 2000, Bratislava.
Príručky k Matlabu a dokumentácia k Waveletovému toolboxu.
Strang, G.,Nguyen, T.: Wavelets and Filter Banks, Wellesley-Cambridge Press, 1996.
Vargic, R.: Wavelety a banky filtrov, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2004.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 554

ABCDEFX
5,1 %12,5 %26,7 %33,2 %22,0 %0,5 %
Vyučujúci: Ing. Ivan Minárik (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Radoslav Vargic, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Matúš Vasek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2013
Schválil: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 22. 03. 2013.

Typ výstupu: