7. 4. 2020  16:40 Zoltán
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 35491_3I - Diplomový projekt 3 (FEI - LS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 35491_3I
Názov predmetu: Diplomový projekt 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie8 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 30
 
Odporúčaný semester/trimester: telekomunikácie - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pripravenosť na konzultácie s vedúcim projektu, priebežné výsledky.
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.
 
Stručná osnova predmetu:
Podrobný návrh riešenia.
Revízia rozhodnutí vykonaných v predchádzajúcich etapách a kritické zhodnotenie.
Overenie riešenia.
Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bieliková, M.: Ako úspešne vyriešiť projekt. STU v Bratislave. 2000.
Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 s.
ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 716

ABCDEFX
65,6 %17,5 %8,9 %3,8 %2,1 %2,1 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2013
Schválil: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 22. 03. 2013.

Typ výstupu: