22. 2. 2020  17:27 Etela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 37199_3I - Diplomový projekt 3 (FEI - LS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 37199_3I
Názov predmetu: Diplomový projekt 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie8 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 30
 
Odporúčaný semester/trimester: telekomunikácie - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KATUŠČÁK, D. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra : Enigma, 2008. 162 s. ISBN 978-80-89132-45-4.
KATUŠČÁK, D. Bibliografická komunikácia: Výmena bibliografických údajov. Bratislava : Slov.techn.knižnica, 1994. 249 s. ISBN 80-85165-47-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 24

ABCDEFX
50,0 %37,5 %4,2 %0 %8,3 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2013
Schválil: doc. Ing. Marián Zajko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 22. 03. 2013.

Typ výstupu: