21. 3. 2019  0:55 Blahoslav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ME_B - Manažérska ekonómia (FIIT - ZS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: ME_B
Názov predmetu: Manažérska ekonómia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: informatika - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
2 písomné testy (20% + 20%) -- minimum: 21%
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné znalosti z manažérskej ekonómie. Porozumieť princípom rozhodnutí na makroekonomickej a mikroekonomickej úrovni. Dokázať vysvetliť procedúry, metódy a štrukturálne riešenia ekonomických problémov, ktoré sa zakladajú na aplikovaní matematicckých modelov v ekonómii. Získať skúsenosti v oblasti finančného investovania.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Makroekonomické agregáty a systém národných účtov
2. Teória spotrebiteľského správania
3. Teória produkcie
4. Nákladová analýza firmy
5. Trh -- dokonalá konkurencia
6. Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy
7. Základné koncepcia investičného rozhodovania
8. Kritériá vyhodnocovania investičných projektov
9. Oceňovanie nástrojov finančného trhu
10.Základy oceňovania kapitálových aktív
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MLYNAROVIČ, V. Finančné investovanie: Teória a aplikácie. Bratislava : Iura Edition, 2001. 293 s. ISBN 80-89047-16-5.

Odporúčaná:
Fendek, M.: Kvantitatívna mikroekonómia, IURA Edition, Bratislava 1999
Mlynarovič, V. Kvantitatívna makroekonómia, Ekonóm, Bratislava 1998
Mlynarovič, V.: Modely a metódy viackriteriálneho rozhodovania. Ekonóm, Bratislava 1998
Turnovec, F.: Mikroekonomická teória, Nitra 1992

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1936

ABCDEFX
3,3 %7,8 %17,9 %30,7 %32,1 %8,2 %
Vyučujúci: Ing. Andrea Furková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Nora Grisáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Veronika Miťková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 4. 2013
Schválil: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 15. 04. 2013.

Typ výstupu: