23. 7. 2019  20:31 Oľga
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MPS_B - Metódy a prostriedky špecifikácie (FIIT - ZS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: MPS_B
Názov predmetu: Metódy a prostriedky špecifikácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre predmet platia univerzitné a fakultné podmienky absolvovania a hodnotenia predmetov. K tomu študent musí vypracovať všetky časti projektu podľa zadania a odovzdať ich v priebehu obdobia výučby. V opačnom prípade študent bude hodnotený známkou FX.

Nenulový počet bodov študent môže získať len za časti projektu odovzdané najneskôr v stanovených termínoch požadovaným spôsobom.

Študent, ktorý sa dopustí plagiátorstva v projekte v hocijakom rozsahu, bude hodnotený známkou FX.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet sa zameriava na vyjadrenie špecifikácie softvéru na všetkých úrovniach vývoja adekvátnymi modelmi. Každý model softvéru od iniciálnej špecifikácie po implementáciu možno vnímať ako špecifikáciu, a celý proces vývoja softvéru ako zjemňovanie alebo konkretizáciu špecifikácie. Špeciálna pozornosť je venovaná prípadom použitia a jazyku UML, ale predmet približuje aj formálne prístupy k špecifikácii softvéru.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Špecifikácia softvéru: pojmy a smery
2. Prípady použitia
3. Od prípadov použitia k štruktúre v jazyku UML
4. Modelovanie štruktúry v jazyku UML
5. Jazyk OCL
6. Metóda OOram
7. Jazyk Z 
8. Algebraický prístup k špecifikácii softvéru
9. Konfigurovateľnosť v modelovaní softvéru

http://fiit.stuba.sk/%7Evranic/mps/
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Alistair Cockburn. Writing Effective Use Cases. Addison-Wesley, 2000.
Bertrand Meyer. Object-Oriented Software Construction. Prentice Hall, 2nd edition, 1997.
Gunnar Overgaard and Karin Palmkvist. Use Cases: Patterns and Blueprints, Addison-Wesley, 2005.
Ivar Jacobson and Pan-Wei Ng. Aspect-Oriented Software Development with Use Cases, Addison-Wesley, 2005.
J. M. Spivey. The Z Notation: Reference Manual. Prentice Hall, 1992.
Jim Arlow and Ila Neustadt. UML~2 and the Unified Process: Practical Object-Oriented Analysis and Design. Addison-Wesley, 2nd edition, 2005.
Jim Woodcock and Jim Davies. Using Z: Specification, Refinement, and Proof. Prentice Hall, 1996.
Krzysztof Czarnecki and Ulrich Eisenecker. Generative Programming: Methods, Tools, and Applications. Addison-Wesley, 2000.
Suzanne Robertson and James Robertson. Mastering the Requirements Process. Addison-Wesley, 2nd edition, 2005.
Trygve Reenskaug. Working With Object: The OOram Software Engineering Method. Prentice Hall, 1995.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 673

ABCDEFX
5,9 %13,1 %29,4 %28,5 %18,7 %4,4 %
Vyučujúci: Ing. Ján Kvak (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Ján Lang, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jakub Šimko, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 3. 3. 2014
Schválil: doc. Ing. Valentino Vranić, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 03. 03. 2014.

Typ výstupu: