23. 7. 2019  19:35 Oľga
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu BP1_UISI_B - Bakalársky projekt I (FIIT - ZS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: BP1_UISI_B
Názov predmetu: Bakalársky projekt I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: informatika - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
práca na projektea štúdium vybraných tém mimo štandardných študijných výsledkov
 
Výsledky vzdelávania:
Príprava talentovaných študentov pre výskum v bakalárskom projekte.
 
Stručná osnova predmetu:
- Práca na vybranom projekte
- Štúdium príslušných výskumných prác pod dohľadom mentora
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1188

ABCDEFX
25,8 %27,6 %21,7 %10,5 %7,4 %7,0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 4. 2013
Schválil: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 15. 04. 2013.

Typ výstupu: